کد خبر : 93100
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 5:41
تعداد بازدید : 513

ررسی صفحه آرایی، نقوش تزیینی و سرلوحه های نمونه قران های بارز چاپ سنگی موجود درکتابخانه ملی


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت199

کارشناسی  ارشد  گرافیک عنوان پایان نامه نظری
بررسی صفحه آرایی، نقوش تزیینی و سرلوحه های نمونه
قرآن های بارز چاپ سنگی قاجار (موجود در کتابخانه ملی)
 
 پایان نامه عملی
صفحه آرایی داستان حضرت سلیمان با توجه به خصوصیات
صفحه آرایی قرآن های چاپ سنگی
استاد راهنما پایان نامه نظری  لاری ،  مریم
استاد مشاور   صمدی ،  هاجر نام دانشجو   فراست ،  شبنم
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :
 
 با ورود چاپ سنگی به کشور کتاب های بسیاری با استفاده از این روش به چاپ رسیدند، از جمله مهم ترین آن ها قرآن مجید است. این تحقیق پژوهشی پیرامون بررسی صفحه آرایی و نقوش و تزئینات قرآن های نمونه بارز چاپ سنگی موجود در کتابخانه ملی است. به این منظور پس از رویت 52 نسخه از قرآن های چاپ سنگی موجود در کتابخانه ملی، 3 نسخه با شماره های 14015، 14057، 18417 که از نظر نقش و صفحه آرایی دارای تزئینات، صفحه آرایی و ویژگی های شاخص و بارزتری نسبت به دیگر نسخ بودند انتخاب شده که هر سه نسخه منتخب مربوط به سال های آخر حکومت ناصرالدین شاه و اوایل حکومت مظفرالدین شاه هستند.
 برای بررسی این نسخه ها از روش کتابخانه ای استفاده و در آن به آنالیز هر نسخه پرداخت شده و در انتها هر نسخه مورد توصیف و تحلیل قرارگرفته است بدین معنی که در ابتدا اطلاعات نسخه شناسی هر نسخه ذکر شده و در قدم بعدی صفحه آرایی و سپس نقوش و تزئینات به کار رفته در آن مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج بدست آمده از این بررسی در انتهای هر نسخه ذکر شده و در انتهای پژوهش نتیجه گیری نهایی به نگارش درآمده است.
 هنرمند مسلمان در تزئین کتاب خود سعی در حفظ ارزش های هنری سنتی دارد و با وجود ورود عناصر، نقوش و تزئینات غربی و اروپایی به کشور در دوره قاجار همچنان به خصایص هنر ایرانی بهره مند است و به آن متعهد مانده و تلاش می کند از نقوش تزئینی همانند گل های پنچ پر، ختایی ها و نقوش هندسی استفاده کند، همچنان این مسئله را در تقارن میان صفحات و پرکردن فضاهای منفی میان نوشته ها می توان مشاهده کرد.
در این روش صفحه آرایی موجود نسبت به نسخ خطی تفاوت چندانی ندارد و دلیل آن امکان استفاده از خوشنویسی و تذهیب در این نوع چاپ است ولی در مورد کاربرد رنگ، این نوع چاپ بسیار محدود است که این محدودیت باعث تک رنگ بودن کتب به چاپ رسیده است.

کلید واژه ها:
قرآن، چاپ سنگی، تذهیب، قاجار، کتاب آرایی 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :